Alle modelentiteter bør understøtte beskedfordeling

Nummer:
6.4
Version:
1.0.0
Udgået
Regel godkendt den:
3. February 2014
Regel udfaset den
20. January 2015
Regel

Modelentiteterne i grunddata bør modelleres således, at dataobjektet kommer til at indeholde informationer, som kan forbedre kvaliteten af hændelsesbeskeder, der udsendes i forbindelse med opdatering af dataobjektet. Disse informationer omfatter den forretningsmæssige kontekst, hvori dataobjektet opdateredes, samt den bagvedliggende forretningsmæssige årsag til opdateringen. 

Rationale
Automatiseret beskedfordeling beskrives i kapitel 3.3.3. Der findes på nuværende tidspunkt ikke et samlet billede af, hvordan beskedfordelig skal foregå, hvorfor denne regel er formuleret med det formål, at beskrive rammerne for de data der er nødvendige for beskedfordeling. Yderligere arbejde med fællesoffentlig beskedfordeling kan meget vel resultere i justering af denne regel 
 
Automatiseret beskedfordeling forudsætter, at det for hver ændring af data registreres hvilken forretningssammenhæng, der ligger til grund for ændringen. 
Forretningssammenhængen beskrives med tre parametre: 
  • forretningshændelse, som betegner den begivenhed i virkeligheden (se afsnit 1.3.2), som udløste ændringen i data 
  • forretningsområde - den del af den offentlige forretning, som håndterer hændelsen og derved udvirker ændringen i data 
  • forretningsproces - den manuelle eller it-understøttede proces, hvori forretningsområdet håndterer hændelsen
 
Hændelse, område og proces er udfaldsrum, som typisk vil skulle modelleres af domænet 
  • Forretningshændelser vil typisk (ligesom status - se regel 6.2) være specifikke for det enkelte forvaltningsobjekt - der skal opbygges en datastruktur, der afspejler forretningens viden om hvilke hændelser, der kan påvirke et forvaltningsobjekt 
  • Forretningsområdet kan specificeres ud fra FORM 
  • Forretningsproceser forudsætter en kortlægning af domænets processer
 
De tre udfaldsrum kan modelleres mere eller mindre komplekst - som simple lister, indlejret i modellen eller som reference til eksterne data, enten i form af kodelister eller klassifikationskomponenter - se NOTE om kodede værdier i afsnit 5.6 samt afsnit 3.3.2. 
Den modelansvarlige må afgøre på hvilket niveau modelleringen bedst muligt modsvarer forretningskravene. 
Implikationer

Datatypen RegistreringType tilknyttes attributterne ‘forretningsområde’ og ‘forretningsproces’:

forretningsområde
BETYDNING Det forretningsområde som har opdateret dataobjektet 
VÆRDI Specifikation af et forretningsområde. Domænespecifik liste, værdien kan være tom
DATATYPE enumeration, codeList,klassifikation
KRAV Valgfri
 
forretningsproces
BETYDNING Den forretningsproces, som har opdateret dataobjektet 
VÆRDI Specifikation af en forretningsproces. Domænespecifik liste, værdien kan være tom
DATATYPE enumeration, codeList,klassifikation
KRAV Valgfri

 

Datatypen VirkningType tilknyttes attributten ‘forretningshændelse’:

forretningshændelse
BETYDNING Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen
VÆRDI Specifikation af en forretningshændelse. Domænespecifik liste, værdien kan være tom
DATATYPE enumeration, codeList, klassifikation
KRAV  
 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/899