Alle modelentiteter skal modelleres med status

Nummer:
6.2
Version:
1.0.0
Gældende
Regel godkendt den:
3. February 2014
Regel

Alle modelentiteter skal modelleres med status, der klart angiver, hvor et forvaltningsobjekt er i sin livscyklus.

 

Rationale

Forvaltningsobjekter gennemløber typisk en livscyklus. Fx kunne en livscyklus for en bygning være: “Forslag > Under projektering > Under opførelse > Ibrug > Under nedrivning > Historisk”. Forretningsdomænet kan opstille regler for hvilke statusser, der er gyldige for et givet objekt, og for, hvordan forvaltningsobjektet kan gennemløbe disse.

Disse tilstande skal placeres og udstilles i et vedtaget udfaldsrum, som modelentiteten skal referere til.

Dataobjektets status udtrykker dataobjektets relevans for databrugeren. Forretningsmæssigt giver det god værdi at udstille et dataobjekts status eksplicit, frem for at lade databrugeren analysere sig frem til informationen. Anvendelsen af status er med til at sikre en høj datakvalitet og potentielt nedbringe udviklingsomkostninger, da der skal implementeres mindre forretningslogik og fejlhåndteringslogik.

Implikationer

Alle modelentiteter skal have attributten ‘status’

 

Status
Betydning Forvaltningsobjektets status
Værdi En status
Datatype enumeration, kodeliste, klassifikation
Udfaldsrum Domænespecifik liste, værdien må ikke være tom
Krav Obligatorisk

Der skal i domænemodellerne defineres statustilstande for alle forvaltningsobjekter. Disse statustilstande defineres af den modelansvarlige, og publiceres i den fælles model. Tilstandene kan modelleres som enumeration, kodeliste eller klassifikation (se Note om kodede værdier i afsnit 5.6).

NOTE: Ideelt bør statusser betegnes med de reelle tilstande, ikke senest overståede milepæl. Fx "i brug" frem for "ibrugtaget" - ibrugtaget vil objektet jo vedblive at være.

 

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/883