Datamodellen skal dokumenteres

Nummer:
5.9
Version:
1.1.0
Release Candidate
Regel

Datamodellen skal dokumenteres gennem beskrivelser af elementerne i UML-modellen. Beskrivelserne etableres og vedligeholdes sammen med modellen som beskrevet i bilag 3.

Rationale

Dokumentationen gør det muligt for modellens brugere at forstå modellens elementer. Både når man udvikler og anvender modellen, er det essentielt at kommunikere og forstå betydningsindholdet af de enkelte dele af modellen. Det at dokumentationen er indlejret i datamodellen muliggør automatisk dannelse af et katalog over klasser, attributter og relationer. Yderligere kan dokumentationen indgå i datasnitfladerne, hvis der er ønske herom.

Implikationer

Implikationer

Datamodellens klasser, attributter og relationer skal dokumenteres som beskrevet i bilag 3.

NOTE: Nogle domæner anvender store mængder metadata, som har til formål at indgå i brugervendt information om data (forklaringer til rapporter, hjælpetekst på web-sider etc.) Det vil ikke være formålstjenligt, at indlejre disse metadata i selve modellen, men de kan modelleres og distribueres som alle andre data og fordeles gennem den generelle data-arkitektur.

Bilag 3: Dokumentation af datamodellen Datamodellen skal dokumenteres ved hjælp af elementerne i UML-modellen.

Modellens klasser og deres attributter beskriver forretningsobjekter og deres egenskaber, ligesom de roller, objekterne har i forhold til hinanden beskrives som roller/relationsender i hver ende af af en association. Disse forretningsobjekter, egenskaber og roller skal beskrives i overensstemmelse med den begrebsmodellering, der er i domænet.

Dokumentation i UML med tagged values

Klasser, attributter og roller/relationsender dokumenteres ved brug af tagged values (se Note om tagged values), som specificeret i tabellen nedenfor. De enkelte tags i dokumentationen modsvarer i videst muligt omfang vidensmodelleringsvokabulariet [SKOS]. Denne strukturerede måde at dokumentere på, muliggør fleksibel generering af tekstdokumentation på baggrund af modellen, ligesom dokumentationen med stor præcision kan transformeres ind i datasnitflader og afledte modeller.

Tagged values som bruges til dokumentation i datamodellen:
Tag definition SKOS-ækvivalent Krav Indhold
definition skos:definition Krævet Objektets/egenskabens/rollens definition. Kort tekst, som entydigt beskriver objektet/egenskaben/rollen -kan også indeholde et afsnit med en længere beskrivelse, fx formål, referencer og kilde.
note skos:note Valgfri Uddybende beskrivelse af objektet/egenskaben/rollen
alternativtNavn skos:altLabel Valgfri Andre navne, som objektet/egenskaben/rollen kan have
lovgrundlag -- Valgfri Angivelse af det lovgrundlag, som hjemler indsamlingen af data for objektet/egenskaben/rollen
eksempel skos:example Valgfri Eksempler på anvendelse af objektet/egenskaben/rollen

Værdierne angives i ren tekst

De tagged values, som nævnes i skemaet, er indeholdt i Grunddatamodellens stereotyper, som defineres i regel 5.6 UML-stereotyper skal anvendes.

VærktøjsunderstøttelseI den MDG og base project, som distribueres af modelsekretariatet (http://digitaliser.dk/resource/2742281) , er de relevante tagged values indføjet i stereotyperne i en separat gruppe - Grunddata:dokumentation 

[Figur som viser Class properties med tagged values] - kommer senere

Eksempler

[Eksempler på udfyldte tagged values - enten grafisk i EA eller som tabeller for klasse, attribut og relation end]
 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/856