Definitioner

Nummer:
1.3.2
Version:
1.0.0
Regel godkendt den:
3. February 2014
Gældende

Definitioner af begreber brugt i modelreglerne - ord med fed henviser til andre definitioner. Så vidt muligt er definitioner, som ikke bygger på andre definitioner i listen hentet i eksterne definitoriske værker.

 

Begreb Definition

Aktør

Et objekt, der deltager i en aktivitet.

Der er ikke alle objekter, der kan være en aktør, fordi ikke alle objekter kan siges at deltage. Nogle objekter vil fx i stedet indgå som redskaber i en aktivitet.

Den Fællesoffentlige Topontologi 3 Aktør

Arkitekturbyggeklods

En afgrænset del af it-arkitekturen, som specificerer et sæt af forretningsevner. Byggeklodsen kan betragtes som en genbrugelig og udskiftelig del af arkitekturen, og kan være beskrevet mere eller mindre detaljeret.

TOGAF 3.21 Building Block

http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap03.html#tag_0...

Begivenhed

En aktivitet, der er en enkeltstående helhed.

En begivenhed foregår på et bestemt tidspunkt og på et bestemt sted.

Den Fællesoffentlige Topontologi 1.2.1 Begivenhed

Beskedfordeler

Et computersystem, som skal udveksle hændelsesbeskeder mellem computersystemer. Beskedfordeleren realiserer en arkitekturbyggeklods med tilsvarende forretningsevner. Som led i den fælleskommunale rammearkitektur etableres en Beskedfordeler.

Computersystem

En eller flere computere, som i sammenhæng udfører databehandling.

ISO/IEC 2382-1:1993, 01.01.20

Data

Information lagret med henblik på (gen)anvendelse

ISO/IEC 11179-4:2004(en), 3.3 data

Datafordeleren

Et computersystem, som effektivt og stabilt distribuerer data fra grunddataregistrene. Datafordeleren realiserer en arkitekturbyggeklods med tilsvarende forretningsevner. Den fællesoffentlige Datafordeler etableres som led i Grunddataprogrammet.

Datahændelse

En ændring i data - modsat den begivenhed i “virkeligheden”, som gav anledning til ændringen i data.

Datamodel

En grafisk (og/eller tekstuel) repræsentation (model) af data, med specifikation af deres egenskaber, struktur og interne relationer.

ISO/IEC 11179-1:2004, 3.2.7 datamodel

Dataobjekt

En konkret datainstans af en modelentitet. Et eksempel er et personobjekt: Person(”Jens Hansen”, ”010101-8881”, ”01-01-2001”). Se også figur 3 herunder.

Datasnitflader

De specifikationer (fx XML Schema, JSON Schema, WSDL) som sætter rammer for dataformatet i en service.

Domænemodel

Datamodel for et forretningsdomæne (fx “Adresse”, “Stednavn”, “Virksomhed”). Alle domænemodellerne tilsammen udgør grunddatamodellen.

Forretningshændelse

Begivenhed i “virkeligheden”, som har udløst en ændring i data.

Forvaltning

Den sammenhængende, databaserede udøvelse af offentlig myndighed i Danmark.

Forvaltningsobjekt

Forvaltningens repræsentation af det konkret - fysisk eller konceptuelt - eksisterende objekt (adresse, vandløb, virksomhed, udskrivningsgrundlag), som der udøves myndighed på og som der derfor opsamles data om. Forvaltningsobjektet er en selvstændig helhed, der kan beskrives enkelt og har tilknyttet oplysninger. F.eks. kan forvaltningsobjektet ”Person” have tilknyttet følgende oplysninger: ”Navn”, ”CPR-nummer” og ”Fødselsdato”.

Se Arkitekturguide forretningsobjekt og figur 3 herunder.

Grunddata

De data, som opbevares og forvaltes af grunddataregistre.

Grunddatamodellen

Den samlede og sammenhængende datamodel for grunddata. Grunddatamodellen er sammensat af domænemodellerne.

Grunddataregister

En datasamling, der har til formål, at indsamle og videreformidle data om forvaltningsobjekter, og som deltager i Grunddataprogrammet.

Hændelsesbesked

Et dokument, som udfærdiges af et computersystem i forbindelse med en datahændelse, med det formål at kunne videredistribueres til andre computersystemer, for at advisere disse om datahændelsen, som de så eventuelt kan reagere på.

Information

Tegn, der giver mening.

Den Fællesoffentlige Topontologi 1.6.1 Information

Informationsmodel

En datamodel hvor fokus er på beskrivelsen af modelentiteternes specifikke navne, egenskaber og relationer samt disses multiplicitet og kardinalitet.

IETF RFC 3198 datamodel

Svarer til Logisk Datamodel se Arkitekturguide informationsmodel

Klassifikations-

komponent

Et computersystem som realiserer en arkitekturbyggeklods som har til formål at opbevare, synkronisere og distribuere klassifikationssystemer.

Konceptuel datamodel

En datamodel, hvor fokus er på beskrivelsen af forvaltningsobjekternes overordnede relationer.

Model

Et objekt, der repræsenterer en entitet ved at besidde en ægte delmængde af dennes egenskaber

En model kan ligne originalen til forveksling, men den er ikke originalen. En model af Vor Frue Kirke kan have samme form som originalen, men afviger i fx materiale og størrelse.

Til forskel har en kopi samme egenskaber som originalen.

Den Fællesoffentlige Topontologi 1.5.5 Model

Modelansvarlig

Den myndighed der til enhver tid har ejerskab og ansvar for en domænemodel.

Modelentitet

Modelleringen af et forvaltningsobjekt, hvor dettes egenskaber udtrykkes som klasser og attributter.

Se også figur 3 herunder.

Modellering

Dét, at lave en model af noget.

Organisations-

komponent

Et computersystem som realiserer en arkitekturbyggeklods som har til formål at opbevare, synkronisere og distribuere information om organisationer - deres kontaktoplysninger, personer og interne organisering.

Relation

En entitet, der forbinder entiteter.

En relation er forholdet mellem to eller flere entiteter.

Den Fællesoffentlige Topontologi 1.3 Relation

Service

En forretnings, en arkitekturbyggeklods’ eller et computersystems evner til at levere ydelser til interne eller eksterne aftagere.

Figur 3 - Illustration af forholdet mellem begreberne ‘Forvaltningsobjekt’, ‘Modelentitet’ og ‘Dataobjekt’.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/916