Interessentanalyse

Beskrivelse

En interessentanalyse - også kaldet ionteressenthåndtering - er en kortlægning og analyse af de interessenter, der har betydning for projektets succes. Dvs. har indflydelse på udvikling og/eller anvendelse af løsningen.

Den indeholder også en beskrivelse af, hvordan de inddrages i projektet.

Rationale

Interessentanalysen (også kaldet interessenthåndteringen) kortlægger og analyserer projektets interessenter, så der kan igangsættes tiltag til håndtering af dem. 

Interessentanalysen/håndteringen skal bidrage til at projektet på alle fronter tilrettelægges på den bedste måde og at der opnås den bedst mulige opbakning fra interessenterne.

Implikationer

En god interessentindragelse tager tid og kræfter og kan virke forsinkende på en proces. Der vil derfor kunne være kræfter, der ønsker at nedtone dette arbejde, for at undgå forsinkelser.

Projektet skal aktivt tage stilling til interessenterne - både dem der får værdi af projektets resultat, og eventuelle modstandere af projektet.

Når man gennemfører interessentanalysen skal man gøre sig klart, hvilke arkitekturdokumenter interessenterne skal have for at holde sig orienteret, for at kommentere og for at koordinere. Specielt i forhold til de mere faglige arkiekturarbejde kan det være værdifuldt at relevante interessenter præsenteres for projektets dokumenter i god tid og gerne i tidlige iterationer, så der kan gives nødvendig feedback og korrektioner. 

Et vigtigt aspekt af analysen er en rangordning eller prioritering, så man få identificeret de vigtigste forhold i analysen.

For hver interessent bør man analysere og beskrive:
 • Interessentens rolle (leverandør til projekt, bruger af løsning, sponsor,...).
 • Interessentens behov (der kan være flere).
 • Hvordan kan interessenten påvirke (positivt og negativt) en planlagt ændring?
 • Hvordan kan interessentens behov løses – og er der flere måder at løse et behov på?
 • Interessentens relation til andre interessenter.
 • Konkrete navne på kontaktpersoner der skal indgå.
 • Evt.: hvor vigtigt er det at imødekomme interessentens behov, relativt til andre interessenter. 

Interessenthåndteringen bruges i hele projektet. Det er vigtigt, at være opmærksom på, at der gennem projektforløbet kan opstå nye interessenter, ligesom der kan være interessenter, der skifter standpunkt og mål.

Ansvar: Projektlederen er ansvarlig. 

Udarbejdes i: Idé- / analysefasen.

Eksempler

Et simpelt eksempel på en interessentanalyse kan være en tabel med en liste over

 • Navn: Interessentens navn eller generelle betegnelse, fx en person, gruppe eller organisation.
 • Type: Er det en primær interessent, der påvirkes direkte eller sekundær, der påvirkes indirekte. Er det en nøgleinteressent, der skal stoppe projektet.
 • Interessetype: Der findes forskellige klassifikationer af interesser og behov.
 • Påvirkningsevne: Der findes forskellige klassifikationer af påvirkningsevne og magt.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/185