Tips til brug af OIO EA

Om OIO EA metoden er der følgende vigtige punkter at bemærke sig:

OIO EA er en metoderamme, der både indeholder en proces og en dokumentationsramme 

OIO arkitekturmetodens proces og aktiviteter suppleres af rammeværket OIO Arkitekturreolen, der bruges til at klassificere outputtet.

Arkitektur og dokumentation er ikke et mål i sig selv

Det er ikke et mål i sig selv at lave Enterprise Arkitektur arbejde. Heraf følger, at man med fordel kan fokusere på de områder, der med mindst nødvendig indsats giver de mest rigtige svar til, hvordan teknologi skal anvendes til at opnå de ønskede forretningsmål.

Når man påbegynder et EA projekt, der sigter mod at etablere eller modificere en enterprise arkitektur, fastlægger man altså den specifikke brug af OIO EA metoden, sådan aktiviteten Metode angiver.

Der er ikke én rigtig rækkefølge i arkitekturarbejdet

Det er en løbende, iterativ proces at udvikle og vedligeholde en Enterprise Arkitektur. De enkelte aktiviteter kan opfattes som trin, men de  udføres ikke i en fastlagt rækkefølge. Nummereringen af aktiviteterne antyder én, der ofte kan være hensigtsmæssig (idet output fra nogle af trinene er input til andre). Men man kan for sagtens aktiviterne i andre sekvenser, parallelt og iterativt, så man vender til bage til en aktivitet flere gange i et projektforløb. Jf f.eks. den løbende forfining af projektgrundlaget specielt i de indledende faser.

Man vil f.eks. ofte udføre dokumentationen af den nuværende arkitektur (AS IS) i Teknik-aktiviterne i parallel med aktiviterne under Forretning. For så, når begge foreligger, at designe den fremtidige teknik-arkitektur (TO BE) – også i Teknik-aktiviterne. 

Ligeledes kan man ofte med fordel udføre flere aktiviteter i parallel. F.eks. paralellet gennemføre alle teknik-aktiviterne (information, applikation, service, teknologi) i beskrivelsen af den nuværende arkitektur (AS IS). Selv hvor man ikke gør dette, vil man kunne opleve at et trin kan give anledning til tilbageløb, hvor man modificerer output fra tidligere trin.

Man udfører det nødvendige og tilstrækkelige

Man udfører kun sjældent alle aktiviteter i OIO EA metoden, man tilpasser den efter behovet. Man kan eksempelvis vælge at fokusere på infrastruktur-konsolidering, hvor for eksempel dele af C1 og hele C4 så vil være centrale. Eller man kan for eksempel vælge at fokusere på proces-optimering, hvor så B3/B4 samt C2/C3 vil være nøgletrin at gennemføre.

Vi har lavet nogle eksempler på hvordan OIO EA med fordel kan anvendes i forskellige scenarier.

Tilsvarende udffærdiger man ikke alle de dokumentationstyper, som metoderammen omfatter. For eksempel indeholder aktiviteten Informationsarkitektur to hoveddele:

Den logiske datamodel – som en udvidelse og detaljering af forretningsobjektmodel beskrevet i Forretningsobjekter.
Datadistribution og datbasekatalog beskriver lokationer og dataflows imellem fysiske databaser, der implementer forretningsobjektmodel og logisk datamodel.
Man vil kunne lave disse to ret uafhængigt af hinanden, begge baseret på input fra aktiviteten Forretningsobjekter.

Enterprise arkitekten som den gennemgående figur, der sikrer den røde tråd 

EA arkitekten er en gennemgående aktør i alle aktiviteter. Ikke nødvendigvis som den drivende kræft i alle aktiviteter, men for at sikre konsistens på tværs, og identificere synergimuligheder hvor relevant.

I tilfælde af inkonsistens mellem leverancer (eksempelvis at den foreslåede teknologiarkitektur ikke understøtter den fremtidige applikationsarkitektur) skal EA arkitekten søge at løse dette. Typisk vil man samle de arkitekter, der har udarbejdet leverancerne, og se om ikke der kan afdækkes en brugbar løsning.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/363