Dokumentoversigt - reolstruktur

Liste med OIO EA dokumentationstyperne. Listen har samme struktur som reolen, hvor du også kan finde links til beskrivelserne. Se også oversigt organiseret efter faser i Statens it-projektmodel.

Strategi

Dokumentation der vedrører strategi, mål og regler - dvs. den del af arkitekturen, der sætter rammerne. Dette omfatter alt fra overordnede visioner til detaljerede forretningsregler.

Mål og strategi

A1.1Vision, mål, strategier, kritiske succesfaktorer (KSF) - Dokumentation der beskriver organisationens vision, mål, strategier og kritiske succesfaktorer (KSFer).

A1.2 Målbillede - Dokumentation der giver et klart formidlet billede af den fremtidige arkitekturs hovedegenskaber på konceptuelt niveau.

A4.1 Metrikker, KPIer - Dokumentation der giver målepunkter i forhold til leverancerne fra A5.1 Vision, mål, strategier, KSFer – fx KPIs (key performance indicators).

A2.2 SWOT, business drivers, 5 forces - Dokumentation der giver en analyse af organisationens styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT-analyse) og en analyse af de kræfter, der influerer på organisationen.

 

Principper

A3.1 It-principper - Dokumentation af it-principper, inddelt i emner – fx applikationer og integrationer, service-orientering, information og data, teknologi, it-organisation, og generel tilgang til arkitektur.

Forretningsregler

B5.1 Forretningsregler - Dokumentation der beskriver detaljerede, operationelle regler for forretningens virke.

Forretning

Dokumentation der vedrører forretningsarkitekturen. Dette omfatter alt fra overordnede strukturer i form af organisation og opgaver til processer der både kan være hovedprocesser og detaljerede arbejdsgange.

Forretningsstruktur

B2.1 Lokationsmodel - Dokumentation af hvilke lokationer der findes i organisationen, og som skal understøttes med it.

B2.2 Organisationsmodel - Dokumentationen af hvordan organisationen er struktureret i organisatoriske enheder.

B2.3 Aktørmodel - Dokumentation der identificerer aktører, og gerne hvilke aktører der findes på de enkelte lokationer.

B3.1 Forretningsservices (tjenester) - Dokumentation der beskriver forretningsservices og modtagere af disse.

B3.2 Forretningsservices-Lokationer map - Dokumentation af hvilke lokationer der yder hvilke services.

B3.3 Forretningsservices-Organisation map - Dokumentation af hvilke organisatoriske enheder, der yder hvilke services.

Processer

B4.1 Procesmodel - Dokumentation af de enkelte processer og aktiviteter i disse, og ikke mindst illustrerer flowet af disse.

B4.2 Proces-evaluering - Dokumentation der giver en evaluering af forretningsprocessers vigtighed, holdt op imod hvor effektivt de understøttes af it.

B4.3 Proces-Forretningsobjekt map - Dokumentation af hvilke processer der genererer og bruger hvilke informationer.

B4.4 Proces-Lokationer map - Dokumentation af hvilke processer der afvikles på hvilke lokationer. 

B4.5 Proces-Organisation map - Dokumentation af hvilke organisatoriske enheder, der udfører hvilke processer.

Workflows / arbejdsgange

B4.6 Workflows (detaljerede arbejdsgange) - Dokumentation af workflows, som er en detaljering af processer og Use Cases.

B5.2 Forretningsregler tilknyttet workflows - Dokumentation af de forretningsregler der hører til de enkelte workflows.

Information

Dokumentation der vedrører informationsarkitekturen - begreber, data, datamodeller mv. Dette omfatter alt fra overordnede begrebsmodeller (definitioner) og taksonomier (klassifikation) til logiske og fysiske datamodeller.

Forretningsobjekter

B1.1 Forretningsobjekter - Dokumentation der beskriver de væsentligste forretningsobjekter, som organisationen arbejder med.

B1.2 Forretningsobjekters relationer- Dokumentation der beskriver væsentligste relationer mellem forretningsobjekter.

B1.3 Forretningsspørgsmål - Dokumentation af de væsentlige forretningsspørgsmål, som organisationen har brug for at kunne få besvaret.

Logiske datamodeller

C1.1 Logisk datamodel - Dokumentation der beskriver attributter, relationer og kardinaliteter for de informations/forretningsobjekter der skal indgå i en eller flere løsninger.

C1.2 Data Distribution - Dokumentation der giver en oversigt over hvilke fysiske datastrømme, der er mellem databaser opdelt på de vigtigste logiske forretningsobjekter.

C1.3 Databasekatalog - Dokumentation af nuværende og fremtidige databaser – indhold, størrelse, teknologi-platform, kvalitet af data, osv.

Fysiske datamodeller

C1.4 Fysisk datamodel (inkl. OIOXML) - Dokumentation af helt konkrete valg af hvordan datastruktureres i en løsning, herunder data til udveksling på tværs af systemer.

Applikation

Dokumenter der vedrører applikationsarkitekturen. Dette omfatter strategier, mønstre og kataloger over applikationer, integrationer og services relationer til processer og forretningsobjekter / data.

Applikationsstrategi

C2.3 Applikationsinfrastruktur mønstre - Dokumentation af hvordan den enkelte applikations data-, funktions- og præsentationskomponenter er struktureret.

C2.6 Integrationstrategi og integrationsmønstre - Dokumentation af tilgangen til integration omfattende strategi (f.eks. brug af integrationsbus) samt de konkrete mønstre, som man har valgt til integrationerne.

Applikationsstruktur

B6.1 Use cases - Dokumentation der specificerer hvilke opgaver som aktører – mennesker og systemer i samspil – skal kunne løse.

C2.1 Applikationskatalog - Dokumentation af de enkelte applikationers funktionalitet, teknologi-platform, brugere, integrationer, mv.

C2.2 Applikation-Information map - Dokumentation af hvilke applikationer der bruger hvilke informationsobjekter fra C1. Informationsarkitektur.

C2.4  Applikation-Proces map - Dokumentation der viser hvilke applikationer, der understøtter hvilke forretningsprocesser. 

C2.5 Integrationskatalog - Dokumentation af funktionalitet, teknologi-platform, data flow, mv. for de enkelte integrationer.

C2.7 Applikation-Integration views - Dokumentation af applikationers integrationer, typisk som diagrammer med pile der viser data flow mellem applikationerne.

C3.1 Serviceoversigt - Dokumentation af hvilke services der udbydes for nuværende, og hvilke der skal udbydes fremover (typisk som webservices).

Applikationsdesign

C2.8 Applikationsdesign - Design af en konkret applikation på et detailniveau, der specificerer funktionalitet og brugergrænseflade. Kan være en modellering eller egentlig eksekverbar kode.

C3.2 Komponentopdelt applikationslandskab - Dokumentation af applikationskomponenter, der identificerer services, der er implementeret flere steder, med henblik på at de kan implementeres kun ét sted.

C3.3 (Web)service-forretningsservice map - Dokumentation af hvordan it-services understøtter forretningsservices.

Teknologi

Dokumenter der vedrører teknologiarkitekturen. Dette omfatter alt fra tekniske standarder til konkret infrastruktur som servere og netværk.

Teknologistrategi

C4.1 Teknologi referencemodel - Dokumentation der generelt beskriver de teknologier organisationen for øjeblikket bruger, og hvad man fremover ønsker at standardisere omkring.

Teknologistruktur

C4.2 Arkitektur byggeblokke (ABB) - Dokumentation der beskriver foretrukne konfigurationer af de tekniske elementer (byggeblokke) der indgår i organisationens it-portefølje eller i en konkret løsning – nu og fremover.

C4.3 System topologier - Dokumentation der generelt beskriver infrastrukturlandskabet for organisationen – hvordan de enkelte byggeblokke kædes sammen i netværk.

C4.4 Udvidede system topologier - Dokumentation af tværgående, komplekse funktioner, der kræver et samspil af alle komponenter i arkitekturen, såsom sikkerhed eller system management.

Teknologikatalog

C4.5 Teknologikatalog - Dokumentation af de helt konkrete teknologier, der anvendes – servere med deres konfigurationer af processorer, RAM, ROM, IP-adresser; software med præcise versionsnumre og licensaftaler, osv.

Styring

Dokumenter der vedrører styringsrammerne for såvel det enkelte projekt som de(n) samlede organisation(er), der er omfattet af enterprise arkitekturen. Dette omfatter alt fra projektgrundlaget over business case og risikoanalyse til governance og styring af kontraker og drift. 

Trends og projektgrundlag

X1.1 Forretningsmæssige trends - Dokumentation der opsummerer og prioriterer de ydre forretningsaspekter, der vil eller bør påvirke organisationen / projektet. 

X2.1 Tekniske trends - Dokumentation der giver en oversigt over hvilke tekniske it-trends, der vil kunne og bør påvirke enterprise arkitekturen.

A2.1 Udfordringer (EA relaterede) - 

A5.1 Projektgrundlag - 

A5.2 Business case - 

A5.3 Interessentanalyse - Dokumentation af hvilke væsentlige spillere, der har hvilke interesser.

Gap-analyse og forandring

D1.1 Restriktioner

Sikkerhed 

Y1.1 Sikkerhedsstrategi - udvikling/drift [ny]

Y1.2 Sikkerhedsaktiviteter [ny]

Y 1.3 Sikkerhedskontroller [ny]

Governance

Y3.1 EA governance strategi

Y3.2 EA governance beskrivelse

Kontrakter, budget, drift

Y2.1 Budget og ressourcer

Y4.1 Lovmæssige bindinger

Y5.1 Kontraktforhold

Y6.2 Driftsoperation

Y7.1 Kravspecifikation [ny]

Y7.2 Kravbibliotek / bank [ny]

Y7.3 Ændringsønsker [ny]

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/572