OIO EA metoden

Del siden

Her kan du læse om OIO EA - den fælles metoderamme for forretnings- og it-arkitektur i forbindelse med digitalisering. Den aktuelle version er OIO EA 2.0.

Navigation: Klik på billedet eller oversigtslisten nedenfor for at navigere til de enkelte aktiviteter. Vil du vide mere inden du går i gang og få råd om tilpasning, så læs introduktionen, hvor du får råd om anvendelse og tilpasning til dit formål. Vil du kvalitetstjekke dit projekt op imod OIO EA, så brug OIO EA tjeklisten til et projektreview.

Oversigt og alternativ indgang

Her er en kort gennegang af alle aktiviteterne med link til de detaljerede beskrivelser.

X Formålet med trend-akviteterne er at udarbejde en oversigt over de forretningsmæssige trends, som kan tænkes at påvirke organisatione og derfor skulle arbejdes ind i it-arkitekturen.

X1Forretningsmæssige trends - Formålet er at udarbejde en oversigt over de forretningsmæssige trends, som kan tænkes at skulle arbejdes ind i it-arkitekturen.

X2 Tekniske trends - Formålet er at udarbejde en oversigt over de tekniske trends som er oppe i tiden, og som kan overvejes taget ind i enterprise arkitekturen.

 

A Strategi-aktiviteternes formål er at sikre at EA forankres i forretningens behov.

A1 Vision, mål og strategier - Konsoliderer organisationens forretningsmæssige side – vision, mål, strategier, og fastlægger målarkitekuren på højniveau.

A2 Udfordringer - Identificerer de væsentligste udfordringer som organisationen står overfor, og som er tværgående og dermed omfattet af en enterprise arkitektur.

A3 Principper - Udarbejder it principper, herunder arkitektur principper, med rationale for disse, og der analyseres hvilke konsekvenser disse har

A4 Målinger - Denne aktivitet fastlægger og analyserer kritiske succesfaktorer og målepunkter, der har afgørende betydning for at mål og strategier realiseres.

A5 Programmer og projekter - Denne aktivitet sikrer at formålet med at udarbejde en enterprise arkitektur fastlægges og forankres generelt og at løsningsprojekter anvender og bidrager til relisering af målarkitekturen.

A6 Metodegrundlag - Denne aktivitet skal sikre at den generelle OIO EA metoderamme (og værktøjer) tilpasses organisationens og projekternes behov og modenhed.

 

B Forretnings-aktivitetens mål er at få forretningen – den fremtidige vel at mærke – beskrevet i mere operationelle termer, som et skridt på vejen mod at sikre at it brugen optimeres til at understøtte operationen.

B1 Forretningsobjekter - Denne aktivitet identificerer de væsentligste forretningsobjekter en it-infrastruktur skal behandle, og angiver evt. hvilke forespørgsler om disse objekter man ønsker foretaget. Dette trin opstiller forretningsobjekternes relationer i en struktur.

B2 Organisation og lokationer - Denne aktivitet beskriver hvilke lokationer og hvilken organisationsstruktur der findes, og afdækker ansvarsområder for de enkelte enheder.

B3 Forretningsservices - Denne aktivitet beskriver hvilke tjenester organisationen leverer, internt og eksternt.

B4 Forretningsprocesser og arbejdsgange/workflows - Denne aktivitet sigter mod at afdække de forretningsprocesser organisationen opererer med, og at identificere de mest kritiske; der hvor it-indsatsen skal fokuseres og om muligt forbedres.

B5 Forretningsregler - Denne aktivitet konkretiserer use casene til mere operationelle workflows – hvor det mere detaljeret vises hvordan de enkelte aktører i samarbejde løser en række opgaver i trin

B6 Use cases - Denne aktivitet tjener til at forankre løsninger og arkitekturarbejdet hos brugerne, ved at sikre at de bliver hørt og giver accept til at ”sådan vil vi gerne arbejde”.

 

C Teknik-aktiviteternes mål er at sikre at den fremtidige (3-5 år ud i fremtiden) arkitektur bliver velbeskrevet.

C1 Informationsarkitektur - Dette trin beskriver den nuværende og den fremtidige informationsarkitektur. Herunder udvikles en logisk datamodel og et data distibutionsskema.

C2 Applikationsarkitektur - Dette trin beskriver den nuværende og den fremtidige applikationsarkitektur. Dette omfatter at optegne applikations- og integrationslandskaberne.

C3 Servicearkitektur - Dette trin beskriver den nuværende og den fremtidige servicearkitektur.

C4 Teknologiarkitektur - Dette trin beskriver den nuværende og den fremtidige teknologiarkitektur.

 

D GAP analyse-aktiviteternes mål er at sikre at forskellen mellem den nuværende og den ønskede it-arkitektur analyseres, således at et solidt grundlag for en migreringsplan tilvejebringes.

D1 Restriktioner - Formålet med denne aktivitet er at identificere restriktioner af teknisk og forretningsmæssig art, der skal tages højde for i udarbejdelsen af en migreringsstrategi og -plan.

D2 Muligheder - Denne aktivitet identificerer projekter der måske ikke er strategiske og en del af enterprise arkitekturen, men som er taktiske og på kort tid og uden en stor indsats kan give en gevinst i form af effektivitet, besparelser og større kvalitet.

D3 Gap analyse - Formålet med Gap analysen er at analysere forskellene på den nuværende arkitektur (”as-is”) og den fremtidige arkitektur, (”to-be”), for derved at påbegynde planlægningen af denne migrering

 

E Forandrings-aktiviteternes mål er at sikre at den fremtidige Enterprise Arkitektur realiseres, samt at den vedligeholdes.

E1 Migreringsstrategi - Formålet er at udarbejde en overordnet ramme for migreringen, hvor de forretningsmæssige ønsker til migreringen fastslås.

E2 Migreringsplan - Højniveau projektplan for de kommende års migreringsprojekter. For hvert enkelt grovestimeres, en detaljeret projektplan udarbejdes senere.

E3 Konsekvensanalyse - Formålet med denne aktivitet er at afdække konsekvenserne af de foreslåede projekter – hvad betyder de for kunderne og brugerne?

 

Y Aktiviteter der vedrører styring i relation til EA processen og forskellige aspekter af styring i relation til projekter, løsninger mv.

Y1 Sikkerhed - Formålet er at skabe sikkerhed fra start til slut med udgangspunkt i en overordnet strategi og en konkret risikovurdering.

Y2 Budget og ressourcer - Formålet er at styre ressourcer i porteføljen af projekter, herunder hensyn til EA relevans pga. størrelse og strategisk vigtighed.

Y3 EA governance - Formålet er at sikre at alle aktiviteter og leverancer løbende bindes sammen til noget, der bevæger organisationen hen imod den definerede målarkitektur.

Y4 Lovmæssige bindinger - Formålet er at tage højde for danske love og EU-direktiver og -regulativer der er relevante for organisationens/projektets anvendelse af it til forretbningsunderstøttelse.

Y5 Kontrakter og aftaler - Formålet er at udarbejde en oversigt over de indgåede aftaler der er relevante at tage i betragtning ved udviklingen og implementeringen af en enterprise arkitekturs it-elementer.

Y6 Drift - Formålet er at udarbejde og vedligeholde en sammenhængende driftssituation.

Y7 Kravhåndtering - Formålet med kravhåndtering af at styre krav i relation til projekter og udbud, og gøre det i et EA perspektiv og i en livscyklus.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/633