Introduktion - hvad er en referencearkitektur?

Læs om referencearkitekturers rolle og opbygning.

En referencearkitektur er en fælles referenceramme (pejlemærke) for den måde vi bygger it-løsninger på inden for et specifikt område. En referencearkitektur beskriver de forretningsmæssige visioner og mål, fastlægger principper og begreber. Den beskriver, hvordan man kan realisere de egenskaber (capabilities), som der er behov for både på forretningsniveau og på teknisk niveau. En referencearkitektur er en beskrivelse på konceptuelt og logisk niveau.

En referencearkitektur giver både myndigheder (bestillere) og leverandører (udbydere) fælles sigtepunkter for udviklingen af området.

Tre typer referencearkitekturer

Der findes flere typer af referencearkitekturer:

  • Grundlæggende referencearkitekturer, som beskriver nogle generelle arkitekturmæssige krav, f.eks. omkring "Informationssikkerhed" eller "Brugerstyring". 
  • Teknologiske referencearkitekturer, der fastlægger arkitekturkrav til og udpeger relevante teknologiske løsninger. En referencearkitektur der beskriver, hvordan (web)services skal udvikles og anvendes, hører til denne type.  Mønstre for integration med services er et eksempel på meget specifikke referencearkitekturer.
  • Anvendelsesorienterede referencearkitekturer, som for et specifikt forretningsområde udpeger principper og retningslinjer for de konkrete it-løsninger. Eksempel på en anvendelsesorienteret referencearkitektur er "Sag og dokument", "Stedbestemt information" eller "Deling af dokumenter og billeder".

En referencearkitektur dækker et veldefineret domæne

Referencearkitekturer har til formål at definere den overordnede arkitektur for et domæne og kan eksempelvis sætte rammer for hvilke forretningsservices og it-services der kan/skal indgå og hvilke standarder der skal anvendes for at sikre interoperabilitet og sikkerhed. De her nævnte referencearkitekturer ligger forskellige steder i TOGAFs arkitekturkontinuum, jf nedenstående figur.

 

Visioner og mål

En referencearkitektur er først og fremmest et pejlemærke for konkrete løsningsarkitektur, valg af mønstre og standarder der skal implementeres osv. Derfor er beskrivelse af de forretningsmæssige behov i form af visioner og målbilleder en væsentlig del af en referencearkitektur. Den skal på et overordnet niveau vise, hvad det er for udfordringer der søges håndteret og hvad det er for gevinster der skal kunne høstes.

Fælles pejlemærker og principper

En referencearkitektur opstiller fælles pejlemærker og principper for udviklingen af området. Referencearkitekturen giver både myndigheder (bestillere) og leverandører (udbydere) fælles sigtepunkter for udviklingen af området.

Grundlag for effektive og sammenhængende løsninger

Referencearkitekturen beskriver de overordnede logiske strukturer og begrebsapparatet for det specifikke område, således at der er et godt grundlag at arbejde ud fra, når der skal skabes sammenhængende it-løsninger.

Logik og begreber

En referencearkitektur beskriver, udover de logiske strukturer og begrebsapparatet, også de grundlæggende logiske forretningstjenester og -begreber inden for referencearkitekturens fokus.

Ofte beskrives på logisk plan også de generiske forretningstjenester og -begreber, som benyttes i grænsefladen omkring referencearkitekturen.

Flere abstraktionsniveauer

Referencearkitekturer kan beskrives på flere abstraktionsniveauer. På et meget højt abstraktionsniveau vises alene de grundlæggende strukturer og den tilgrænsende omverden. I mere detaljerede niveauer ser man ofte beskrevet logiske tjenester, kernebegreber og interaktion mellem disse.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/164