Serviceprincipper

Principper for hvordan it-løsninger kan organiseres, udvikles, anskaffes og anvendes som forretningsunderstøttende, genbrugelige og fleksible services. Anvendes i relation til design af forretningsservices og it-services.

1. Services understøtter forretningen

2. Services kan genbruges

3. Services kan kombineres

4. Services kobler løst

5. Services indkapsler data/funktionalitet

6. Services kan anvendes uafhængigt af platform

7. Services kan anvendes uafhængigt af lokation

8. Services er velbeskrevne

9. Services publiceres

10. Services versioneres

11. Services er baseret på standarder

12. Services returnerer sigende fejlmeddelelser

Baggrund

Serviceprincipperne er udviklet i fællesoffentligt regi. Nærværende udgave af principperne er en revideret udgave af de principper, der blev formuleret i publikationen “Serviceorienteret arkitektur - Hvad og hvorfor” (ITST, 2006).

Principperne er i december 2013 blevet revideret af Digitaliseringsstyrelsen bl.a. med henblik på at sikre deres anvendelighed i gennemførelsen af Grunddataprogrammet.

Denne revision omfatter

  • Titler og formuleringer for hvert princip er revideret, så de er nemme at forstå

  • Rationale og implikationer for hvert enkelt princip er tydeliggjort, så det er nemmere at vurdere princippet i en konkret projektkontekst

  • Der er tilføjet et princip om fejlmeddelelser

  • Rækkefølgen af principperne er ændret, så de fremstår i en klarere indbyrdes sammenhæng.

Serviceprincipperne publiceres på OIO arkitekturguiden på digitaliser.dk. Digitaliseringsstyrelsen vil bestræbe sig på at holde principperne aktuelle og relevante. Har du kommentarer, fx erfaringer med eller forslag til ændringer til principperne, er du meget velkommen til at skrive til redaktionen eller i arkitekturguidens gruppe OIO EA forum på digitaliser.dk.

Kontekst for anvendelse

Serviceprincipperne er udviklet til at understøtte sammenhængende it-arkitektur, hvor it-løsninger kan organiseres, udvikles, anskaffes og anvendes som forretningsunderstøttende, genbrugelige og fleksible services.

Serviceprincipperne bygger grundlæggende på det simple forhold, at der findes en serviceleverandør, som udstiller en formåen eller evne til at udføre en veldefineret og afgrænset aktivitet, en service, og at der på den anden side findes en serviceanvender, som efterspørger denne service. Servicen er beskrevet af en servicekontrakt, som kan konkretiseres teknisk i en servicespecifikation eller forretningsmæssigt i en Service Level Agreement (SLA).


 

En del af de beskrevne principper overlapper hinanden, ligesom der er sammenhæng mellem mange af principperne. Principperne kan ikke umiddelbart anvendes enkeltvis som milepæle eller ved vurdering af it-arkitekturens modenhed.

Disse principper fokuserer på indholdet og opbygningen af services, men kommunikationen mellem services - altså hvordan systemerne taler sammen, er beskrevet i servicemønstre.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/708